Tantárgy kódja

TKO1001

Tantárgy neve

Szakmai identitás fejlesztése

Tantárgy angol neve

Professional Self-awareness

Kredit

2

Félévi követelmény

Minősített aláírás

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

1

Cél

A hallgató rendelkezzen megfelelő önismerettel, legyen képes a saját tevékenységével kapcsolatos kritikus reflexiókra, önértékelésre; előítélet- és sztereotípiamentes szemléletre. Demokratikus értékelkötelezettséggel és felelősségtudattal rendelkezve legyen kész a sajátjától eltérő értékek elfogadására, legyen nyitott mások véleményének a megismerésére és tiszteletben tartására. Legyen képes tanulókkal, szülőkkel, az iskolai közösségekkel való hatékony együttműködésre és kommunikációra, tudjon a különböző társadalmi rétegekhez, kulturális, nemzeti vagy etnikai csoportokhoz tartozó szülőkkel partnerként együttműködni. Legyen képes felismerni az előítéletesség és a sztereotípiákon alapuló gondolkodás megnyilvánulásait, és azokat szakszerűen kezelni. Rendelkezzen a neveléshez szükséges empátiával, toleranciával, megfelelő asszertivitással.

Cél angol

The student own appropriate self-awareness, has to be able to critical reflection about her/his own behavior and personality and used unprejudiced approaches. With using democratic values and responsibility, be committed to accept different aspects, be open to get acquainted with others point of view and respect them. Be able to collaborate and communicate with pupils, parents, school communities efficiently and to be able to make partnership with parents come from different social stratum, cultural, national, ethnical background. To be able to recognize and manage professionally the prejudicial and stereotypical way of thinking and behavior. Be in possession of tolerant, emphatic and assertive attitude which are necessities of the education.

Tartalom

A kurzus menetét csoportdinamikai folyamatok szabják meg. Témája a következő: Önismeret, önismereti tudatosság, az énkép személyiségformáló szerepe, szerepelvárások és önismeret. Önértékelés, emberi szükségletek, motivációk, védekezési manőverek. A saját kommunikáció fő jellegzetességeinek tudatosítása, a különböző kommunikációs stratégiák előnyei és hátrányai. A közvetlen emberi kommunikáció jellemzői, kongruens és inkongruens közlés, komplex jelzések felismerése. A kultúrák és szubkultúrák közötti kommunikációs különbségek felismerése, a velük kapcsolatos előítéletek tudatosítása. Kétséges helyzetek kezelése. Az emberismereti érzékenység kialakítása. Empátia, tolerancia, asszertivitás fejlesztése.

Tartalom angol

The process of the course directed by the dynamics of the group. Issues are: self-awareness, consciousness of the self-knowledge, personality shaping effects of the self-image; role expectations and self- knowledge. Self- esteem, human needs, motivation, self defense mechanisms. Make the students conscious of their own personal communicational characteristics, advantages and disadvantages of the various communicational strategies. The characteristics of the direct human communication, congruent and incongruent notification, identification of complex behavior. Recognition of communicational differences between culture and subculture and making consciousness of the prejudice related to them. Treating of problematic situations. Evolving the insight into human sensibility. Improving empathy, tolerance and assertivity.

Számonkérés

Minősített aláírás

Számonkérés angol

Signature with qualification

Irodalom

1. Bagdy Emőke – Telkes József (2000): Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. TKK, Budapest, 5- 79.p. ISBN 963 19 023 15 2. Rogers R. Carl (2008): Találkozások- a személyközpontú csoport. Edge 2000 Kiadó, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 9-169.p. ISBN 978 9639760080 3. Rudas János (2009): Javne örökösei. Fejlesztő tréningcsoportok – elvek, módszerek, gyakorlatcsomagok. Lélekben Otthon Kiadó, Győr ISBN9789639771192 4. Rudas János (2004): Delfi örökösei. DICO Kiadó, Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest ISBN 963 9494-48-8

Irodalom angol

1. Bagdy Emőke – Telkes József (2000): Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. TKK, Budapest, 5- 79.p. ISBN 963 19 023 15 2. Rogers R. Carl (2008): Találkozások- a személyközpontú csoport. Edge 2000 Kiadó, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 9-169.p. ISBN 978 9639760080 3. Rudas János (2009): Javne örökösei. Fejlesztő tréningcsoportok – elvek, módszerek, gyakorlatcsomagok. Lélekben Otthon Kiadó, Győr ISBN9789639771192 4. Rudas János (2004): Delfi örökösei. DICO Kiadó, Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest ISBN 963 9494-48-8

Tantárgyfelelős intézet kódja

API

Tantárgyfelelős oktató

Vassné dr. Figula Erika

Ekvivalencia

TKM1013