Tantárgy kódja

TKO1105

Tantárgy neve

Változó iskola - változó társadalom

Tantárgy angol neve

Changing School - Changing Society

Kredit

2

Félévi követelmény

Vizsga

Heti óraszám

1 + 1
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

3

Cél

A hallgatók a tantárgy során megismerik az iskolát és iskoláztatást történeti kontextusban, a mindenkori társadalmak és iskolák működésének bonyolult összefüggésrendszerét. Betekintést nyernek a működést meghatározó jogszabályi környezetbe, valamint megismerkednek az új évezred európai és magyar iskoláinak hagyományőrző és innovatív elemeivel.

Cél angol

The students during this lecture learn the basic elements of school, and the history of education. Students become acquainted with mechanism of schools in every type of society. The students are introduced to the activity of law related to school working mechanism. Also study the European and Hungarian education's traditional and innovative elements in the new millennium.

Tartalom

Az iskola, mint pedagógiai intézmény és társadalmi szervezet, céljai, funkciói. Pedagógiai céltételezés és determinánsai, értékek a nevelésben. Az iskolai életben résztvevő személyek és csoportok kapcsolatrendszere, konfliktusaik, konfliktuskezelésük és megoldásaik, az önreflexió jelentősége a különböző pályaszakaszokon. A tanári szerep dimenziói, szerepek és szerepkonfliktusok. Az iskola és a társadalom kölcsönhatása, mely során előtérbe kerül a hallgatók kritikai, elemző képességének, szociális kompetenciáinak, kommunikációs készségének fejlesztése, elsősorban az együttműködésen alapuló aktív tanulási formák segítségével. Ez segíti a hallgatókat abban, hogy képesek legyenek tapasztalataikat reflektív módon elemezni és értékelni. A tantárgy érzékenyíteni igyekszik a hallgatókat az iskoláskorúak körében tapasztalható hátrányos szocio-ökonómiai-kulturális státuszból eredő nehézségekre, ezáltal képesek lesznek felismerni az előítéletességen és a sztereotípiákon alapuló gondolkodás megnyilvánulásait és azokat szakszerűen kezelni az iskolában és iskolán kívül

Tartalom angol

The school as pedagogical institution and social organisation goals and functions. Values in education. The main relations, conflicts, the ventilation and resolution of the crisis and self-criticism of pedagogical staff. The dimensions of teacher roles, roles and role-conflicts. The connection of schools and society, during this element the focus of development is on critical and analyser capacity, social competence, communication skills with cooperative learning methods. During this lecture we try to sensitize students to the main social problems of schoolchildren. This helps the students to detect and resolve discrimination in schools.

Számonkérés

vizsga (kollokvium)

Számonkérés angol

examination (terminal examinations)

Irodalom

Bábosik István−Golnhofer Erzsébet et al. (2006): Az iskola belső világa. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése. Bölcsész Konzorcium, ELTE PPK, Neveléstudományi Intézet, Budapest ISBN 963 9704 636 ö 2. Mészáros István-Németh András−Pukánszky Béla (2005): Neveléstörténet. Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó kft., Budapest ISBN 9789633895917 3. Szilágyi Gyula (2004): Megbukott az iskola? Osiris Kiadó, Budapest ISBN 963 3896835 4. Török Balázs-Szekszárdi Júlia-Mayer József (2011): Az iskolák belső világ. In: Balázs 5. Éva-Kocsis Mihály-Vágó Irén (2010): Jelentés a magyar közoktatásról 2010. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Irodalom angol

Bábosik István−Golnhofer Erzsébet et al. (2006): Az iskola belső világa. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése. Bölcsész Konzorcium, ELTE PPK, Neveléstudományi Intézet, Budapest ISBN 963 9704 636 ö 2. Mészáros István-Németh András−Pukánszky Béla (2005): Neveléstörténet. Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó kft., Budapest ISBN 9789633895917 3. Szilágyi Gyula (2004): Megbukott az iskola? Osiris Kiadó, Budapest ISBN 963 3896835 4. Török Balázs-Szekszárdi Júlia-Mayer József (2011): Az iskolák belső világ. In: Balázs 5. Éva-Kocsis Mihály-Vágó Irén (2010): Jelentés a magyar közoktatásról 2010. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Tantárgyfelelős intézet kódja

API

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Márton Sára Katalin

Ekvivalencia

TKM1003