Tantárgy kódja

TKO9100

Tantárgy neve

Összefüggő egyéni szakmai gyakorlat a külső iskolában 1.

Tantárgy angol neve

Individual Practice at the choosen school 1.

Kredit

20

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Féléves órszám

0 + 20
Elmélet + Gyakorlat

Előkövetelmény

**O4000, **O8004, **O9002, TKO1001, TKO1105, TKO1004, TKO1006, TKO1007, TKO1109, TKO1010, TKO1111, TKO1012, TKO1113

Ajánlott félév

9

Cél

Az összefüggő gyakorlat célja – a képzésben szerzett elméleti ismeretekre és gyakorlati tapasztalatokra épülő –, a szakképzettségi elemekhez kapcsolódó gyakorlati ismeretek megszerzése, gyakorlatvezető mentor és felsőoktatási tanárképző szakember folyamatos irányítása mellett. Cél az iskola és benne a tanár komplex oktatási-nevelési feladatrendszerének elsajátítása, illetve az iskolát körülvevő társadalmi, jogszabályi környezet, valamint a köznevelési intézményrendszer megismerése. A kialakítandó kompetenciák legfontosabb területei: - a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése, - a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, - a pedagógiai folyamat tervezése, - a tanulás támogatása, szervezése és irányítása, - a pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése, - a kommunikáció, a szakmai együttműködés és a pályaidentitás, - az autonómia és a felelősségvállalás.

Tartalom

Az oktatási rendszer, az iskola, mint intézmény, és mint szervezet működése a gyakorlatban, támogató rendszereinek megismerése, a NAT, kerettanterv, köznevelési törvény, helyi tantervek és egyéb dokumentumok. Felkészülés a tanításra, óraelemzések, hospitálások. Tanítás szakórán, foglalkozások vezetése. Tehetségfejlesztő gyakorlat. Hátránykompenzáló gyakorlat. Nevelési gyakorlat változó iskolai színtereken: osztályfőnöki foglalkozás, iskolapszichológus, logopédus, pályaválasztási szakember (nevelési tanácsadó) munkájának megismerése, szociometriai vizsgálat, iskolasegítő alapítvány, ? 283/2012. Korm. rend. 3.§.(3) Tantárgy neve Összefüggő egyéni szakmai gyakorlat a külső iskolában 1. Tantárgy kódja TKO 9100 Meghirdetés féléve 9. Kreditpont 20 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+20 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) A gyakorlat csak akkor kezdhető meg, ha a hallgató – a szakdolgozat és az összefüggő egyéni iskolai gyakorlathoz kapcsolódó pedagógiai, pszichológiai, szakmódszertani feladatok kivételével (ezek: közösségi pedagógiai gyakorlat, blokkszemináriumok, portfólió) – a tanári szakképzettség megszerzéséhez szükséges tanulmányi és vizsgakövetelményeit (mindkét tanárszakján) eredményesen teljesítette?. Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Vallner Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TK jótékonysági bál szervezésében, lebonyolításában való részvétel, egyéb rendezvényszervezés, diák-önkormányzat stb. Iskolán kívüli, általános és szakhoz kapcsolódó tanítási, nevelési lehetőségek a gyakorlatban (az adott szak esetén releváns válogatásban): témahét/projekthét szervezése és gyakorlati megvalósítása, szülői értekezlet, fogadóóra, tanulmányi verseny, tanulmányi kirándulás szervezése és vezetése, sportverseny, (sport-, nyelvi-) tábor, családi (sport)nap, geocatching, terepi munka, erdei iskola, zoo-pedagógia stb. Sajátos funkciójú intézmények tevékenységének megismerése.

Tantárgyfelelős intézet kódja

API

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Vallner Judit Erika