Tantárgy kódja

TKO9200

Tantárgy neve

Összefüggő egyéni szakmai gyakorlat a külső iskolában 2.

Tantárgy angol neve

Individual Practice at the chosen school 2.

Kredit

20

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Féléves órszám

0 + 20
Elmélet + Gyakorlat

Előkövetelmény

TKO9100, **O9101, **O9101, TKO9115

Ajánlott félév

10

Cél

Az összefüggő gyakorlat célja – a képzésben szerzett elméleti ismeretekre és gyakorlati tapasztalatokra épülő –, a szakképzettségi elemekhez kapcsolódó gyakorlati ismeretek megszerzése, gyakorlatvezető mentor és felsőoktatási tanárképző szakember folyamatos irányítása mellett. Cél az iskola és benne a tanár komplex oktatási-nevelési feladatrendszerének elsajátítása, illetve az iskolát körülvevő társadalmi, jogszabályi környezet, valamint a köznevelési intézményrendszer megismerése. A kialakítandó kompetenciák legfontosabb területei: - a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése, - a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, - a pedagógiai folyamat tervezése, - a tanulás támogatása, szervezése és irányítása, - a pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése, - a kommunikáció, a szakmai együttműködés és a pályaidentitás, - az autonómia és a felelősségvállalás.

Tartalom

Az oktatási rendszer, az iskola, mint intézmény, és mint szervezet működése a gyakorlatban, támogató rendszereinek megismerése, a NAT, kerettanterv, köznevelési törvény, helyi tantervek és egyéb dokumentumok. Felkészülés a tanításra, óraelemzések, hospitálások. Tanítás szakórán, foglalkozások vezetése. Tehetségfejlesztő gyakorlat. Hátránykompenzáló gyakorlat. Nevelési gyakorlat változó iskolai színtereken: osztályfőnöki foglalkozás, iskolapszichológus, logopédus, pályaválasztási szakember (nevelési tanácsadó) munkájának megismerése, szociometriai vizsgálat, iskolasegítő alapítvány, jótékonysági bál szervezésében, lebonyolításában való részvétel, egyéb rendezvényszervezés, diák-önkormányzat stb. Iskolán kívüli, általános és szakhoz kapcsolódó tanítási, nevelési lehetőségek a gyakorlatban (az adott szak esetén releváns válogatásban): témahét/projekthét szervezése és gyakorlati megvalósítása, szülői értekezlet, fogadóóra, tanulmányi verseny, tanulmányi kirándulás szervezése és vezetése, sportverseny, (sport-, nyelvi-) tábor, családi (sport)nap, geocatching, terepi munka, erdei iskola, zoo-pedagógia stb.Sajátos funkciójú intézmények tevékenységének megismerése.

Tantárgyfelelős intézet kódja

API

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Vallner Judit Erika