Tantárgy kódja

TKO1108

Tantárgy neve

Tanítás-tanulás 2. Pedagógiai tervezés és értékelés

Tantárgy angol neve

Pedagogic Planning and Evaluation

Kredit

2

Félévi követelmény

Vizsga

Heti óraszám

1 + 1
Elmélet + Gyakorlat

Előkövetelmény

TKO1103

Ajánlott félév

4

Cél

A hallgatók ismerjék meg a magyar közoktatás rendszerének működését meghatározó jogi kereteket, a rendszer-, intézmény- és osztályszintű tartalmi szabályozás eszközeit. Az iskolai tudás kialakulásának, változtatásának törvényszerűségeit megértve hozzáértéssel tervezik a tanári munka különböző dokumentumait. A pedagógiai mérés, értékelés teljes körű rendszerét megismerve, szakszerűen képesek alkalmazni a nevelési, oktatási folyamatban a tanár kompetenciájába tartozó mérési értékelési módszereket. A hallgatók legyenek képesek a pedagógiai tervezést és értékelést tágabb kontextusban, az európai dimenziók figyelembe vételével megérteni és integrálni saját tudásukba. Világosan lássák a tervezési és értékelési szintek jelentőségét, alkalmazza szabályait, reálisan mérje fel következményeit, hatásait.

Cél angol

The main goal is that students learn the Hungarian education system, institutional network and organization working mechanism regulative laws. By understanding the educational process and system, they are able to make different documents about the teaching work. By knowing the pedagogical measuring they are able to apply the measuring methods during education. The objective is to help students to be able to adopt to the pedagogical planning and measuring methods in their own knowledge according to European dimensions.

Tartalom

Alapfogalmak értelmezése: közoktatás, a közoktatás rendszere, iskolarendszer, iskolaszerkezet. Az iskolarendszer alapelvei, a fejlődést meghatározó tényezők. A közoktatási rendszerek eltérő fejlődési modelljei Európában. A közoktatási rendszerekben zajló változások. A közoktatási rendszer szabályozási mechanizmusa (bemeneti és kimeneti szabályozás). A tartalmi szabályozás jogi keretei: törvények, NAT, kerettanterv. Az intézményszintű tartalmi szabályozás: intézményi pedagógiai program, helyi tanterv. Osztályszintű tartalmi szabályozás: tanmenet, tematikus tervezés, óravázlat. Rendszerszintű (makro-, mezo- és mikroszintű) mérés, értékelés. Külső és belső értékelés. A tanulók teljesítményének értékelése, a nevelési-oktatási folyamatban alkalmazható értékelés módszerei és eszközei. Feladatlap készítés elvei és gyakorlata, a szóbeli tanári értékelés “pedagógiája”. A pedagógiai mérés és értékelés hatása az oktatás hatékonyságára. Az eredményes iskola. A minőségfejlesztés intézményi feladatai és lehetőségei.

Tartalom angol

Explaining the basic elements: education, education system, school network and organisation. The basic elements of school system, the factors determining development. Different educational systems developing models in Europe. Main changes in educational systems. Rating mechanism in educational system. (Input and output rating) Laws about matter regulation: statutes, national curriculum (NAT), main curriculum. Content regulation in the institutions: institutional pedagogical program, local curriculum. Content regulation is class: syllabi, thematically plan, lecture plan. Measuring system macro- mezzo- and micro levels. Outside and inside valuation. Appraisal of schoolchildren achievement, appraisal methods and element. Worksheet making theories and practicing. The pedagogy of oral teacher appraisal. The effects of pedagogical measuring and appraisal effects on the effectively of education. Effective school. Institutional challenges to develop quality.

Számonkérés

vizsga (kollokvium)

Számonkérés angol

examination (terminal examinations)

Irodalom

Falus Iván (szerk.) (2004): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, (VI.; XIII.; XVI. fejezet) ISBN 9631952967 2. Halász Gábor (2001): Az oktatási rendszer. Műszaki Könyvkiadó, Budapest ISBN 963 16 2796 1vagy http://halaszg.ofi.hu/download/Oktatasi%20rendszer%20-%20HTM 3. Balázs Éva − Kocsis Mihály - Vágó Irén (szerk.) (2011): Jelentés a magyar közoktatásról 2010. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest) ISSN 1219-8692 vagy http://www.ofi.hu/tudastar/jelentes-magyar/jelentes-magyar-120416 4. Mátrai Zsuzsa (2001): Érettségi és felvételi külföldön. Műszaki Könyvkiadó, Budapest ISBN 9631627993 5. Vágó Irén (szerk.) (1999): Tartalmi változások a közoktatásban, a 90-es években. Okker Kiadó, Budapest

Irodalom angol

Falus Iván (szerk.) (2004): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, (VI.; XIII.; XVI. fejezet) ISBN 9631952967 2. Halász Gábor (2001): Az oktatási rendszer. Műszaki Könyvkiadó, Budapest ISBN 963 16 2796 1vagy http://halaszg.ofi.hu/download/Oktatasi%20rendszer%20-%20HTM 3. Balázs Éva − Kocsis Mihály - Vágó Irén (szerk.) (2011): Jelentés a magyar közoktatásról 2010. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest) ISSN 1219-8692 vagy http://www.ofi.hu/tudastar/jelentes-magyar/jelentes-magyar-120416 4. Mátrai Zsuzsa (2001): Érettségi és felvételi külföldön. Műszaki Könyvkiadó, Budapest ISBN 9631627993 5. Vágó Irén (szerk.) (1999): Tartalmi változások a közoktatásban, a 90-es években. Okker Kiadó, Budapest

Tantárgyfelelős intézet kódja

API

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Szabó Antal

Ekvivalencia

TKM1014