Tantárgy kódja

TKO1004

Tantárgy neve

Pedagógiai szociálpszichológia

Tantárgy angol neve

Social Psychology and Pedagogy

Kredit

2

Félévi követelmény

Vizsga

Heti óraszám

1 + 1
Elmélet + Gyakorlat

Előkövetelmény

TKO1002

Ajánlott félév

3

Cél

A tanárjelölt szerezze meg azokat a pedagógiai pszichológiai és szociálpszichológiai ismereteket, melyeket az iskolai nevelőmunkában hatékonyan alkalmazhat. Sajátítson el olyan pedagógiai pszichológiai ismeretköröket, melyek a napi oktatómunkájában eligazítják. A tanárjelölt legyen képes a pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazására

Cél angol

Students gain information on pedagogical psychology and social psychology which can be effectively used in the school during their daywork. Students have to able to use varied ways of pedagogical evaluation.

Tartalom

A pedagógiai pszichológia és a szociálpszichológia tárgya, a tudomány rendszere. A szocializáció színterei. A tanári szerep dimenziói, társadalmi szerepelvárások. A pedagógus személyi hatásának elemzése: a pedagógus, mint magatartási modell, nevelési stílus, nevelői attitűd, tanári hatalom. Az iskolai osztály szociálpszichológiai jellemzői Az iskolai osztály megismerésének módszere, szociometria. Tanulás, tanuláselméletek. Az iskolai tanulás pszichológiai megközelítése, motiválása, a pedagógiai elvárás hatása a teljesítményre. A tanulói teljesítmény értékelésének pszichológiai kérdései. Az átlagtól eltérő tanulói személyiségfejlődés.

Tartalom angol

Pedagogical psychology and social psychology. The socializational process. Dimensions of teacher roles and social role expectations. The teacher as a role model teachers attitudes and the teachers’ authority. Social psychological characteristics of the class. Psychological characteritics of learning process; motivation and the expectations effects on the performance . Learning and learning theories. Psychological aspects of performance evaluation. Diverse personality development.

Számonkérés

Kollokvium

Számonkérés angol

Examination

Irodalom

1. Buda Béla (1986): A személyiségfejlődés és a nevelés szociálpszichológiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 44-65, 82-92, 206-225.o. 2. Csepeli György (1999): Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest, 149-151, 189-203, 200-232, 269-276, 395-411.o. 3. Kelemen László (1968): A pedagógiai pszichológia alapkérdései. Tankönyvkiadó, Budapest. 4. Schmercz István (szerk.) (2000): Pedagógiai szociálpszichológia. Élmény ’94 Bt, Nyíregyháza. 5. Szabó István (1994): Bevezetés a szociálpszichológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Irodalom angol

1. Buda Béla (1986): A személyiségfejlődés és a nevelés szociálpszichológiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 44-65, 82-92, 206-225.o. 2. Csepeli György (1999): Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest, 149-151, 189-203, 200-232, 269-276, 395-411.o. 3. Kelemen László (1968): A pedagógiai pszichológia alapkérdései. Tankönyvkiadó, Budapest. 4. Schmercz István (szerk.) (2000): Pedagógiai szociálpszichológia. Élmény ’94 Bt, Nyíregyháza. 5. Szabó István (1994): Bevezetés a szociálpszichológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Tantárgyfelelős intézet kódja

API

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Margitics Ferenc