Tantárgy kódja

TKO1010

Tantárgy neve

Iskolai konfliktusok megoldása

Tantárgy angol neve

Solving School Conflicts

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

5

Cél

A tantárgy elsajátításának célja, hogy a hallgató ismerje meg az iskolai konfliktusok jellemző típusait és sajátosságait, az iskolai konfliktusok kialakulásának lehetséges okait. A tantárgy elsajátításának célja a tanárjelöltek képességét fejleszteni az iskolai konfliktushelyzetek felismerésében, elemzésében, tudatos kezelésében. Továbbá ismerjenek meg konstruktív konfliktusmegoldási módokat, sajátítsák el a konfliktushelyzetek szakszerű kommunikálását. Mindezek segítségével cél a tolerancia és a szociális készségek fejlesztése.

Cél angol

The aim of the course to provide information on the characteristics, genesis and possible couses of conflict situations in the school. The aim of the course to improve teacher to bes’skills in the detection, examination and management of conflict situations. Students learn constructive conflict resolution strategies which can develop their tolerance and social skills.

Tartalom

Az iskolai konfliktusok gyökerei, szereplői, az iskolai konfliktusok csoportosítása. Az iskolai konfliktusok okai. Konfliktuskezelési stratégiák. A konfliktusok értelmezése, elemzésének módszerei, a konfliktusok előjelei. Konfliktus- térkép készítése. A konfliktusok értelmezése tranzakcionalista felfogásban. Esetelemzések, megoldási és megelőzési lehetőségek kidolgozása.

Tartalom angol

The roots of school conflict situations, members and the types of school conflicts. The causes of school conflicts. Conflict management strategies. Conflict map creation. The transactional view of conflicts. Case studies, prevention and conflict management.

Számonkérés

Gyakorlati jegy

Számonkérés angol

Term grade

Irodalom

1. Járó Katalin (1999): Hatalmaskodók és kiszolgáltatottak az osztályban-viselkedésmódok nehéz helyzetben In: Járó Katalin (szerk.) Játszmák nélkül- Tranzakcióanalízis a gyakorlatban. Osiris, Budapest, 479-527. o. 2. Ligeti György: Konfliktus és szabályalkotás. In: Új Pedagógia Szemle, 2000/12. 3. Schleinerné dr. Szányel Erzsébet (2005): Személyiségspecifikus vonások konfliktusos nevelési helyzetek megoldásában. Profunda, Kaposvár. 4. Szőke-Milinte Enikő (2006): Konfliktuskezelés és pedagógusmesterség. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest. 5. Tölgyesi Klára: Az ütközések fejlesztő ereje. In: Új Pedagógia Szemle, 2006/12

Irodalom angol

1. Járó Katalin (1999): Hatalmaskodók és kiszolgáltatottak az osztályban-viselkedésmódok nehéz helyzetben In: Járó Katalin (szerk.) Játszmák nélkül- Tranzakcióanalízis a gyakorlatban. Osiris, Budapest, 479-527. o. 2. Ligeti György: Konfliktus és szabályalkotás. In: Új Pedagógia Szemle, 2000/12. 3. Schleinerné dr. Szányel Erzsébet (2005): Személyiségspecifikus vonások konfliktusos nevelési helyzetek megoldásában. Profunda, Kaposvár. 4. Szőke-Milinte Enikő (2006): Konfliktuskezelés és pedagógusmesterség. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest. 5. Tölgyesi Klára: Az ütközések fejlesztő ereje. In: Új Pedagógia Szemle, 2006/12

Tantárgyfelelős intézet kódja

API

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika

Ekvivalencia

INM2105