Tantárgy kódja

TKO1111

Tantárgy neve

A multikulturális nevelés gyakorlata

Tantárgy angol neve

The Practice of Multicultural Education

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

6

Cél

A képzés célja olyan tanárok képzése, akik az iskola világában tudatosan kezelik az értékek sokféleségét, nyitottak mások véleményének, értékeinek tiszteletben tartására. Képesek olyan pedagógiai helyzetek teremtésére, amelyek a tanulók önismeretét, empátiás készségeit, és kapcsolatteremtő készségeit. Célja továbbá a multikulturális szemlélet formálása, a csoportközi, az interkulturális kommunikáció sajátosságainak megértése, az előítélet és etnocentrizmus csökkentése. Megismerteti a hallgatókat a társadalmi kirekesztődés ellen irányuló pedagógiai lehetőségek elméletével és gyakorlati mintáival, elfogadtatja a sztereotípia - és előítéletmentes nevelési gyakorlat szükségességét. Részletes betekintést nyújt a multikulturalizmus eszmei és gyakorlati formájáról, valamint az interkulturális nevelés tervezési és módszertani lehetőségeiről. Megismertetni a hallgatókkal a kultúrák közötti hídépítő technikák iskolai és egyéb más társadalmi intézményi gyakorlatát.

Cél angol

To introduce the students into the theory and practice patterns against social exclusion in education.

Tartalom

Az iskoláink heterogén társadalmi-kulturális környezete, mint a multikulturális nevelés gyakorlatának alapfeltétele. A kulturális kölcsönhatás európai dimenziói: multikulturalizmus fogalma és értelmezési keretei. A gyermeket befolyásoló szociokulturális környezet megismerése. A multikulturalizmus iskolai gyakorlata, az interkulturális nevelés. Az interkulturális nevelés tananyag tervezési, értékelési és módszertani sajátosságai. A cigány tanulók nevelésének multikulturális tartalma, hátránykezelés és az esélyteremtés lehetőségei a kulturális identitás erősítésén keresztül. A kultúrák közötti hídépítő technikák az esélyteremtő iskolák gyakorlatában. A kultúraérzékeny gyermekbarát iskola jellemzői. A média szerepe a multikulturális társadalom megjelenítésében. Kisebbségi kultúrák Magyarországon, társadalmi konfliktusok, interkulturális kapcsolatok lokális kutatása.

Tartalom angol

Concept of multiculturalism and its interpretation framework. Practice of multiculturalism at school, intercultural education. Subject material planning evaluating, and methodological characteristics of intercultural education. Multicultural content of Gipsy student education, disadvantage management and the possibilities of opportunity creation via enhancing cultural identity. Intercultural bridging techniques in opportunity creating school practice.

Számonkérés

gyakorlati jegy

Számonkérés angol

term grade

Irodalom

1. Erős Ferenc (1996): Azonosság és különbözőség. Sciencia Humana, Budapest ISBN 963 8471 182 2. Feischmidt Margit (1999): Multikulturalizmus. Osiris Kiadó Láthatatlan Kollégium, Budapest ISBN 9633792657 3. Forray R Katalin – Czachesz Erzsébet – Lesznyák Márta (2001): Multikulturális társadalom. Interkulturális nevelés. In: Báthory Zoltán – Falus István: Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Osiris Kiadó, Budapest, 111-125.p. ISSN 008 1632

Irodalom angol

1. Erős Ferenc (1996): Azonosság és különbözőség. Sciencia Humana, Budapest ISBN 963 8471 182 2. Feischmidt Margit (1999): Multikulturalizmus. Osiris Kiadó Láthatatlan Kollégium, Budapest ISBN 9633792657 3. Forray R Katalin – Czachesz Erzsébet – Lesznyák Márta (2001): Multikulturális társadalom. Interkulturális nevelés. In: Báthory Zoltán – Falus István: Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Osiris Kiadó, Budapest, 111-125.p. ISSN 008 1632

Tantárgyfelelős intézet kódja

API

Tantárgyfelelős oktató

Bodnárné dr. Kiss Katalin

Ekvivalencia

TKM2101