Tantárgy kódja

TKO1113

Tantárgy neve

A tanári mesterség IKT alapjai

Tantárgy angol neve

ICT Bases of Teaching Profession

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

8

Cél

A hallgatók legyenek képesek az info-kommunikációs technológiát alkalmazni az oktatásban. Szerezzenek jártasságot a nevelés- és oktatásügyi információk világában, tanulják meg a számottevő elektronikus és nyomtatott források elérhetőségét, szerkesztésük alapelveit, felhasználhatóságuk területeit. Sajátítsák el az oktatásban használható taneszközök alkalmazási lehetőségeit, kiválasztás szempontjait, pedagógiai célrendszerét. Szerezzenek jártasságot az információhordozó rendszerek tervezésében, használatában.

Cél angol

Students are expected to be able to use information communication technology in education.

Tartalom

Az oktatástechnika fejlődése. Hagyományos és elektronikus információforrások. A szakirodalmi tájékozódás legkorszerűbb formái. Az információ hatékony alkalmazása. Médiatechnika alkalmazása az oktatásban. Információhordozók, eszközök, megjelenítők. Számítógép felhasználása az oktatásban. Pedagógiai programcsomag. Egy és több felhasználós CD-romok. CD-romok a tanórán. Informatikai módszerek az oktatásban. Információtechnikai eszközök hatékony alkalmazása. A PowerPoint program. Iskolai médiatár. A tanítás –tanulás IKT módszereinek alkalmazása, kooperatív, kollaboratív módszerek. Az oktatásban használható digitális tananyagok, taneszközök és a velük összefüggésben lévő módszerek oktatási alkalmazása, a taneszközök által kínált lehetőségek, a taneszköz-kiválasztás szempontjai. Az IKT alkalmazása az oktató- nevelőmunkában. A képességek fejlesztésének lehetőségei digitális pedagógiai eszközökkel. A tervezett célnak megfelelő taneszköz, információhordozó kiválasztása, készítése és felhasználása.

Tartalom angol

Traditional and digital information sources. The application of media technology in education.

Számonkérés

Gyakorlati jegy Beadandó feladat (házi dolgozat vagy alkalmazástechnikai feladat).

Számonkérés angol

term grade home assignment

Irodalom

1. Kozma Tamás - Sike Emese (szerk): Pedagógiai informatika. Debrecen, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, 2004, ISBN 963 472 809 X 2. Kárpáti Andrea: Informatikai módszerek az oktatásban. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002. 3. Barbier, Frédéric: A média története. Budapest, Osiris, Budapest, 2004. ISBN 963 389 643 6

Irodalom angol

1. Kozma Tamás - Sike Emese (szerk): Pedagógiai informatika. Debrecen, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, 2004, ISBN 963 472 809 X 2. Kárpáti Andrea: Informatikai módszerek az oktatásban. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002. 3. Barbier, Frédéric: A média története. Budapest, Osiris, Budapest, 2004. ISBN 963 389 643 6

Tantárgyfelelős intézet kódja

TAI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Dráviczki Sándor

Ekvivalencia

TKM2112