Tantárgy kódja

TKO1012

Tantárgy neve

Gyermek szociális és életviteli kompetenciáinak fejlesztése

Tantárgy angol neve

Developing Personal and Interpersonal Competences in Childhood

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

7

Cél

A szociális és életviteli kompetenciák körében olyan attitűdök, készségek és képességek tartoznak, melyek alapját képezik az egyén belső személyes harmóniájának és társadalmi beilleszkedésének egyaránt. A tantárgy célja, hogy a hallgatók elsajátítsák azt a képességet és tudást, mely segítségével képesek a tanulók szociális és életviteli képességének fejlesztésére.

Cél angol

Social and lifestyle competences are attitudes and skills which are considered to be the basis of the social conformity and the basis of the indivifual’s mental well-being.

Tartalom

A kurzus menetét csoportdinamikai folyamatok szabják meg. A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: ? az önbizalom, az öntudatos és a környezetért is felelős magatartás ? a világgal szembeni pozitív beállítódás és a demokrácia tisztelete ? a tolerancia, empátia ? az értelmes kockázatok vállalásának bátorsága ? a reális énkép kialakításának képessége ? a frusztráció elviselése ? a reális egyéni célok kitűzésének és követésének képessége, a szabályok és vágyak ? összehangolásának képessége ? cselekvési alternatívák meglátásának képessége, a döntési képesség, a kezdeményező képesség, az akaraterő és a kitartás ? másság elfogadása ? a kommunikációs és kooperációs készség, a vitázó- és érvelőképesség valamint a ? konfliktustűrő, konfliktuskezelő és megoldó képesség kialakítása.

Tartalom angol

The main topics of the course: -self-confidence; self-conscious behavior -positive attitudes toward the world -tolerance -risk behaviors -developing real self- image -frustration tolerance -goal management -empathy -communicative and cooperative skills

Számonkérés

Gyakorlati jegy

Számonkérés angol

Term grade

Irodalom

1. Bagdy Emőke-Telkes József : Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. TKK, Bp. 2000. 5- 79.p. ISBN 963 19 023 15 2. Figula Erika : Inkluzív nevelés- attitűdformálás. Bessenyei Könyvkiadó, Nyíregyháza . 2011. ISBN 978-615-5097-40-9 3. Rudas János: Javne örökösei. Fejlesztő tréningcsoportok – elvek, módszerek, gyakorlatcsomagok. Lélekben Otthon Kiadó, Győr. 2009. ISBN 978 963 9771 19 2 4. Rudas János: Delfi örökösei. Nemzeti TKK, Bp. 1998. ISBN 963 91 37 545 5. Vassné Dr Figula Erika-Barcsa Lászlóné dr : A személyes és társas hatékonyság fejlesztése az iskolai oktatás és nevelés keretében. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza.2008. 105 old. ISSN 978-963-7336-93-5

Irodalom angol

1. Bagdy Emőke-Telkes József : Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. TKK, Bp. 2000. 5- 79.p. ISBN 963 19 023 15 2. Figula Erika : Inkluzív nevelés- attitűdformálás. Bessenyei Könyvkiadó, Nyíregyháza . 2011. ISBN 978-615-5097-40-9 3. Rudas János: Javne örökösei. Fejlesztő tréningcsoportok – elvek, módszerek, gyakorlatcsomagok. Lélekben Otthon Kiadó, Győr. 2009. ISBN 978 963 9771 19 2 4. Rudas János: Delfi örökösei. Nemzeti TKK, Bp. 1998. ISBN 963 91 37 545 5. Vassné Dr Figula Erika-Barcsa Lászlóné dr : A személyes és társas hatékonyság fejlesztése az iskolai oktatás és nevelés keretében. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza.2008. 105 old. ISSN 978-963-7336-93-5

Tantárgyfelelős intézet kódja

API

Tantárgyfelelős oktató

Vassné dr. Figula Erika

Ekvivalencia

INM2100, CSM2105