Tantárgy kódja

TKO1002

Tantárgy neve

Az emberi fejlődés

Tantárgy angol neve

Personality Development

Kredit

2

Félévi követelmény

Vizsga

Heti óraszám

2 + 0
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

2

Cél

A tantárgy elsajátításának célja, hogy a hallgató ismerje meg a személyiség fejlődésének általános kérdéseit és törvényszerűségeit. Ismerje meg továbbá az emberi személyiség pszichikus fejlődésének jellegzetességeit és a személyiségfejlődés fontosabb elméleteit - Freud, Piaget, Erickson. Kapjon képet a kognitív és pszichés fejlődésről, a megismerő folyamatokról és az egyes életkorok fejlődési jellegzetességeiről.

Cél angol

The goal of the course is to gain familiarity with the general questions and the main theories of the development. The goal of the course is to gain perspective on psychological development: Freud, Piaget, Erikson. Gain insight into main developmental cognitive and psychological development at different developmental ages.

Tartalom

A fejlődéslélektan központi kérdései: folyamatosság, gének és környezet, egyéni különbségek. A pszichikus fejlődés általános kérdései, a fejlődés szakaszelméletei: Freud pszichoszexuális fejlődéselmélete, Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete és Piaget kognitív fejlődéselmélete. Az életkorok pszichológiája: a születés előtti életidő, csecsemőkor, kisgyermekkor, óvodáskor, kisiskoláskor, serdülőkor. Az értelmi, érzelmi és akarati fejlődés jellegzetességei az egyes életkorokban. Az erkölcsi fejlődés jellemzői.

Tartalom angol

Central questions of developmental psychology: General questions of psychological development and developmental stage theories: Freud’s Psychosexual Theory of development, Erikson’s Psychosocial Theory of human development and Piaget's theory of cognitive development. Psychology of different ages: prenatal period, development during the first three years of life, preschool ages and younger school-age; life-span development. Cognitive, emotional and conative development at different ages. Moral development.

Számonkérés

Kollokvium

Számonkérés angol

Examination

Irodalom

1. Cole, Michael – Cole, Sheil. R (2002): Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest ISBN 9633894735 2. Margitics Ferenc (2008): A személyiség fejlődése. Krúdy Könyvkiadó, Nyíregyháza ISBN 9789638731975 3. Margitics Ferenc (2009): A szülői mesterség iskolája. Scolar Kiadó, Budapest ISBN 9789632441252 4. Mérei Ferenc – V. Binét Ágnes (2006): Gyermeklélektan. Medicina, Budapest ISBN 96425983 5. Vajda Zsuzsanna (2006): A gyermek pszichológiai fejlődése. Helikon Kiadó, Budapest ISBN 9789632089928

Irodalom angol

1. Cole, Michael – Cole, Sheil. R (2002): Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest ISBN 9633894735 2. Margitics Ferenc (2008): A személyiség fejlődése. Krúdy Könyvkiadó, Nyíregyháza ISBN 9789638731975 3. Margitics Ferenc (2009): A szülői mesterség iskolája. Scolar Kiadó, Budapest ISBN 9789632441252 4. Mérei Ferenc – V. Binét Ágnes (2006): Gyermeklélektan. Medicina, Budapest ISBN 96425983 5. Vajda Zsuzsanna (2006): A gyermek pszichológiai fejlődése. Helikon Kiadó, Budapest ISBN 9789632089928

Tantárgyfelelős intézet kódja

API

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Margitics Ferenc

Ekvivalencia

TKM1001