Tantárgy kódja

TKO1103

Tantárgy neve

Tanítás-tanulás 1. A tanítás mestersége

Tantárgy angol neve

The Profession of Education

Kredit

2

Félévi követelmény

Vizsga

Heti óraszám

1 + 1
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

2

Cél

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a napjainkban érvényesülő és az iskolai tanítást és tanulást befolyásoló oktatáspolitikai és pedagógiai elveket, nézetrendszereket. Törekedjen saját megalapozott pedagógiai nézetteinek megfogalmazására! Jelentős önállósággal rendelkezzen szakmája átfogó és speciális kérdéseinek felvetésében, kidolgozásában, szakmai nézeteinek képviseletében, indoklásában!

Cél angol

The objective of the subject is to understand the educational policy and pedagogical theories which influence the teacher practice in our days. To make students able to compose their own pedagogical view. To help develop students self-dependence in professional subjects like raise, represent and stand for questions also as justification.

Tartalom

A tanításhoz kötődő filozófiák (történeti áttekintés). A tanítás, mint kognitív folyamatok előidézése, fejlesztése, a tanítás, mint megértés (hermeneutika), a tanítás, mint konstruktív folyamatok motiválása és fejlesztése. A tanár tervező tevékenysége. A tudás kialakításának, változtatásának folyamata, oktatási folyamat, oktatási stratégiák. A tanár értékelő szerepe. A pedagógus „saját” tanterve, a tanári önreflexió szerepe. A pedagógusok módszertani kultúrája (kutatások tükrében). Általános tanítási képességek (kutatások tükrében). Jellegzetes tanári „filozófiák”. A reflektív tanár, az innovatív tanár.

Tartalom angol

Philosophies and history of pedagogy. Education as developer of cognitive process. Education as comprehension (hermeneutical focus). Education as a motivation of constructive process. The plan-maker teacher role. Educational process and educational strategies. The teacher's grading role. The teacher's own curriculum, and self reflexion. Methods attitudes in the practice (according to researches). General teaching skills The main pedagogical philosophies. The innovative teacher.

Számonkérés

vizsga (kollokvium)

Számonkérés angol

examination (terminal examinations)

Irodalom

Falus Iván (szerk.) (2004): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 271-322. p. ISBN 9631952967 2. Kagan Spencer (2001): A kooperatív tanulás. Önkonet Kft, Budapest ISBN 9632166590 3. M. Nádasi Mária (2010): A projektoktatás elmélete és gyakorlata, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, http://geniuszportal.hu/sites/default/files/06_kotet_net.pdf 4. M. Nádasi Mária (2010): Adaptív nevelés és oktatás (Géniusz könyvek 1.) Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, http://geniuszportal.hu/sites/default/files/Geniusz_R22_net.pdf 5. Venter György (szerk.) (2005): Iskolai lemorzsolódás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Nyíregyháza, ISBN 963 218 348 7

Irodalom angol

Falus Iván (szerk.) (2004): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 271-322. p. ISBN 9631952967 2. Kagan Spencer (2001): A kooperatív tanulás. Önkonet Kft, Budapest ISBN 9632166590 3. M. Nádasi Mária (2010): A projektoktatás elmélete és gyakorlata, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, http://geniuszportal.hu/sites/default/files/06_kotet_net.pdf 4. M. Nádasi Mária (2010): Adaptív nevelés és oktatás (Géniusz könyvek 1.) Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, http://geniuszportal.hu/sites/default/files/Geniusz_R22_net.pdf 5. Venter György (szerk.) (2005): Iskolai lemorzsolódás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Nyíregyháza, ISBN 963 218 348 7

Tantárgyfelelős intézet kódja

API

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Szabó Antal

Ekvivalencia

TKM1002