Tantárgy kódja

TKO1006

Tantárgy neve

Személyiség- és egészségpszichológia

Tantárgy angol neve

Personality and Health Psychology

Kredit

2

Félévi követelmény

Vizsga

Heti óraszám

2 + 0
Elmélet + Gyakorlat

Előkövetelmény

TKO1002

Ajánlott félév

4

Cél

Szerezzenek a hallgatók alapvető tájékozottságot a személyiséglélektan és egészségpszichológia kutatási eredményeiben, s azok felhasználhatóságáról társas tapasztalataik értelmezésében és a gyermeki személyiség differenciált formálásában. Az egészség, betegség és különböző működési zavarok etiológiai korrelátumainak megismerése járuljon hozzá a tanárjelöltek szemléletének formálásához, alapozza meg az egészséges életmódra neveléshez szükséges tanári kompetenciák kialakulását.

Cél angol

Gain basic knowledge and orientation in scientific results and their use in the field ofpersonality psychology and health psychology. Health and disease. Knowledge about the etiology of various disorders and its contribution to the attitude formation of mentalhygiene professionals. Founding professional competences which are needed for healty lifestyle.

Tartalom

A humanisztikus és pozitív pszichológia személyiségképe. A személyiség egészséges működésének feltételei: énhatékonyság, személyes kontrollképesség, a pszichológiai immunrendszer. Az egészségpszichológia szemléletmódja, helye a nevelési folyamatban. Az egészségpszichológia alapfogalmai. Egészségpszichológiai modellek. Egészségmagatartás – betegségmagatartás. Az egészséglélektan bio-pszicho-szociális modellje. A pszichológiai és fizikai igénybevétel hatása: a stressz és a stresszválaszok változatai. Személyiség és coping. A szubklinikus depresszió, szubjektív jóllét és egészségmagatartás összefüggései. A serdülőkori egészségmagatartás alakulása, modelljei.

Tartalom angol

Definition of the personality and the fundamentals of personality psychology. Theories of personality. Healthy personality and functional problems. Associated definitions of personality psychology: well integrated personality, fully functioning personality. Assumptions of health psychology and its meaning in the educational process. Basic conceptions of health psychology. Health and illness behavior. Person-environment modell in health psychology. Effects of psychological and physical strains: stress and the stress answers. The relation between personality and vulnerability. Personality traits and coping strategies. Exhaustion, pain and depression. The relation between educational situations and mental disorders. The teacher as a helper- health psychology aspects: empathy, altruism, burnout syndrome and their prevention.

Számonkérés

Kollokvium

Számonkérés angol

Examination

Irodalom

1. Margitics Ferenc (2011): Személyiség és egészségpszichológia. Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok, Debrecen. 2. Kállai János, Varga József, Oláh Attila (2007): Egészségpszichológia a gyakorlatban. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Demetrovics Zsolt, Urbán Róbert, Kökönyei Gyöngyi (2007): Iskolai egészségpszicho-lógia. L’Harmattan Könyvkiadó, Budapest 3. Kulcsár Zsuzsanna (1998): Egészségpszichológia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 4. Margitics Ferenc (2006): Depresszió. Krúdy Kiadó, Nyíregyháza

Irodalom angol

1. Margitics Ferenc (2011): Személyiség és egészségpszichológia. Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok, Debrecen. 2. Kállai János, Varga József, Oláh Attila (2007): Egészségpszichológia a gyakorlatban. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Demetrovics Zsolt, Urbán Róbert, Kökönyei Gyöngyi (2007): Iskolai egészségpszicho-lógia. L’Harmattan Könyvkiadó, Budapest 3. Kulcsár Zsuzsanna (1998): Egészségpszichológia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 4. Margitics Ferenc (2006): Depresszió. Krúdy Kiadó, Nyíregyháza

Tantárgyfelelős intézet kódja

API

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Margitics Ferenc

Ekvivalencia

TKM1012