Tantárgy kódja

TKO1007

Tantárgy neve

Tanulói személyiség megismerése

Tantárgy angol neve

Cognition of Pupils' Personality

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Előkövetelmény

TKO1002

Ajánlott félév

4

Cél

A hallgató ismerje meg azokat a pszichológiai mechanizmusokat, melyek a hétköznapi személyészlelésben jelen vannak. Legyen képes ezeket a gyakorlatban felismerni, és ezek negatív hatásai ellen tenni. Ismerje meg a tudományos megismerésnek a pedagógiai gyakorlatban alkalmazható eljárásait, tegyen szert azok megfelelő szintű alkalmazására. Ismerkedjen meg olyan vizsgálati eljárásokkal, melyek lehetővé teszik a tanulók megismerését, egy összetett tanulói személyiségkép kialakításával differenciált fejlesztésüket.

Cél angol

The students gain knowledge about the psychological mechanism presented in the common personal perception. Be able to identify them in the practice and do against the negative affection. Gaining knowledge about the scientific recognition of methods applying in the pedagogical practice and use them in their practice in an appropriate way. Gaining information on research technics which allow of the recognition of pupils and be able to form a complex personality description.

Tartalom

A tanulói személyiség megismerése hétköznapi és tudományos szinten. A személyiségvizsgáló módszerek általános megfontolásai, az analitikus és fenomenológiai vizsgálati módszerek, a konzisztencia paradoxon. A vizsgálati eljárásokkal kapott adatok matematikai statisztikai feldolgozása: átlag, relatív gyakoriság, szórás, statisztikai próbák. A kísérleti és korrelációs módszer. A mentális képességek mérése. A tesztek jellemzői: megbízhatóság, érvényesség, az eljárások egységessége. Az intellektuális képességeket mérő tesztek. A tesztek előrejelző szerepe. Az introspekció, a közvetlen megfigyelés és a laboratóriumi megfigyelés. A kérdőíves eljárások, az esettanulmányok.

Tartalom angol

Knowing of the pupils’ personality in common and scientific way. General questions of personality research techniques. The analytic and phenomenological research strategies. The consistency paradox. Mathematical and statistical data analysis: mean, relative frequency, dispersion, statistical methods. Experimental and correlational method. Measuring of mental skills. Characteristics of tests: reliability, validity, uniformness of methods. Measuring intellectual ability. Predicting role of tests. Introspection, direct and laboratory observation. Questioners and case studies.

Számonkérés

Gyakorlati jegy

Számonkérés angol

Term grade

Irodalom

1. Aronson (1998): A társas lény. Gondolat Kiadó, Budapest 2. Forgács József (1989): A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat Kiadó, Budapest 3. Hadházy Jenő (szerk.) (1999): A tanulói személyiség megismerése. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza 4. Harsányi István (1987): A tanulók megismerése. Tankönyvkiadó, Budapest 5. R.L Atkinson és mtsai (1994): Pszichológia. Osiris – Századvég Kiadó, Budapest. Ebből: 24-30, 334-349, 406-419. o.

Irodalom angol

1. Aronson (1998): A társas lény. Gondolat Kiadó, Budapest 2. Forgács József (1989): A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat Kiadó, Budapest 3. Hadházy Jenő (szerk.) (1999): A tanulói személyiség megismerése. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza 4. Harsányi István (1987): A tanulók megismerése. Tankönyvkiadó, Budapest 5. R.L Atkinson és mtsai (1994): Pszichológia. Osiris – Századvég Kiadó, Budapest. Ebből: 24-30, 334-349, 406-419. o.

Tantárgyfelelős intézet kódja

API

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika

Ekvivalencia

TKM1011