Tantárgy kódja

TKO9115

Tantárgy neve

Blokkszeminárium (Pedagógiai-pszichológiai követő szeminárium 1.)

Tantárgy angol neve

Seminars in Blocks (based on pedagogy-psichology 1.)

Kredit

2

Félévi követelmény

Minősített aláírás


Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Előkövetelmény

TKO9100E


Ajánlott félév

9

Cél

A összefüggő egyéni iskolai gyakorlatot követő szemináriumnak célja a tanári pálya gyakorlása során kiemelten fontos tanári kompetenciáknak, különösen az önreflexió, a szakmai véleményalkotás, állásfoglalás képességének indirekt fejlesztése. A blokkszeminárium lehetőséget biztosít a résztvevők tanítással, neveléssel kapcsolatos prekoncepcióinak megismerésére, hozzájárul tanári „hitvallásuk” kikristályosodásához.


Cél angol

The goal of this seminar is to develop students teaching competence mainly the self-reflection, professional opining and attitude with indirect method. The block seminar gives the possibility to understand the preconceptions of participants about education, helps to find the teacher attitude.


Tartalom

A hallgatók tömbösítve, kiscsoportos keretek között beszámolnak a gyakorlat során szerzett tapasztalataikról, végzett komplex nevelési-oktatási feladataikról, az iskoláról, a köznevelési intézményrendszer megismeréséről, kiemelten a saját élményű témákra. Megbeszélik az egyes tanórai és tanórán/iskolán kívül végzett tevékenységeket, melyeket reflektív módon elemeznek a szemináriumot vezető felsőoktatási szakemberrel (esetenként a meghívott mentorok közreműködésével). Ezáltal képessé válnak tevékenységük több dimenzió mentén történő elemzésére, tevékenységük korrekciójára, képesek lesznek továbbá saját szakmai szerepvállalásuk meghatározására, nyitottá válnak arra, hogy szakmai segítséget kérjenek és elfogadjanak felmerülő nehézségeik megoldása során. A szeminárium döntően esetmegbeszélő, de szupervíziós céllal is ötvöződhet. Az egyedi tanítási problémák, dilemmák csoportos megvitatása elősegíti a hallgatók kritikai, döntési kompetenciáinak fejlődését. Az esetmegbeszélés javítja a hallgatók szakmai énképét, így a követő szeminárium zárására képessé válnak saját megalapozott pedagógiai nézetük megfogalmazására. A szupervíziós technikai elemek alkalmazásával elősegíthető, hogy a szupervizált személy rálásson önmagára, jobban megértse, miért viselkedett az adott módon


Tartalom angol

The students report about observations, complex educational assignment in the practical school. They also report about the characteristic of the school. They discuss and analyse the activity performed with the mentor and seminar leader. During this action they will able to analyse their own work, to correct their work, to define their own professional role, and to ask external professionals help. The main goals are case-conference and supervising. Their own dilemmas and problems discussing in group help to develop students' critical and decision-making skills. The case-conference helps to develop students professional self assessment and to compose their self pedagogical view. The supervision helps students to understand themselves.


Számonkérés

minősített aláírás


Számonkérés angol

signature with qualification


Irodalom

Járó Katalin (2005): Sors, mint döntés: az érzelmek felfedezése és felszabadítása. Helikon Kiadó, Budapest ISBN 9789632089126 2. F. Várkonyi Zyuzsa (2010): Tanulom magam. M-érték Kiadó Kft., Budapest ISBN 9789639889941 3. Szekszárdy Júlia (szerk.) (2004): Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek. OKI Kiadó, Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest ISBN 9636573352 4. Szivák Judit (2003): A reflektív gondolkodás fejlesztése. Gondolat Kiadó Kör, Budapest ISBN 963 9500 61 5


Irodalom angol

Járó Katalin (2005): Sors, mint döntés: az érzelmek felfedezése és felszabadítása. Helikon Kiadó, Budapest ISBN 9789632089126 2. F. Várkonyi Zyuzsa (2010): Tanulom magam. M-érték Kiadó Kft., Budapest ISBN 9789639889941 3. Szekszárdy Júlia (szerk.) (2004): Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek. OKI Kiadó, Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest ISBN 9636573352 4. Szivák Judit (2003): A reflektív gondolkodás fejlesztése. Gondolat Kiadó Kör, Budapest ISBN 963 9500 61 5


Tantárgyfelelős intézet kódja

API

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Márton Sára Katalin