Tantárgy kódja

TKO9117

Tantárgy neve

Portfólió

Tantárgy angol neve

Portfolio

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Elmélet + Gyakorlat

Előkövetelmény

TKO9115

Ajánlott félév

10

Cél

A portfólió célja, hogy bizonyítsa, hogy a hallgató képes önreflexióra, a képzés különböző területein elsajátított tudását integrálni és alkalmazni, a munkája szempontjából meghatározó tudományos, szakirodalmi eredményeket, továbbá a tanítás vagy a pedagógiai feladat eredményességét értékelni. A hallgató kompetenciáinak fejlődését dokumentálja az alábbi fő területeken: - a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése, - a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, - a pedagógiai folyamat tervezése, - a tanulás támogatása, szervezése és irányítása, - a pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése, - a kommunikáció, a szakmai együttműködés és a pályaidentitás, - az autonómia és a felelősségvállalás.

Cél angol

The objective of this portfolio to detect if the students are able to make self reflexion, to apply their knowledge in practice, and to analyse the results of academic researches, and the effectiveness of pedagogical lessons. This portfolio marks the development of students capacity in the following areas: Personality development, personal treatment. The ability to organise community groups. Pedagogical process planning. To organise the pedagogical process. To assess students. Communication, cooperation and professional identity. Autonomy and responsibility.

Tartalom

elsajátítása: önreflexió a gyakorlatban, a tanítás és a pedagógiai folyamatok eredményességének értékelése, a portfólió helye és szerepe a tanárképzés rendszerében. A portfólió írására való felkészítés (részben) a követő szemináriumokon történik.

Tartalom angol

Knowledge about how to make this portfolio: self-reflexion in practice, to valuation the effectiveness of pedagogical lessons, the place of this portfolio in the teachers' training college. The preparation for making the portfolio taking place in the next seminar.

Számonkérés

gyakorlati jegy

Számonkérés angol

term grade

Irodalom

Szivák Judit (2003): A reflektív gondolkodás fejlesztése. Gondolat Kiadói Kör, Budapest. 2. Falus Iván-Kimmel Magdolna (2003): A portfólió. Gondolat Kiadói Kör, Budapest. 3. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna – Szabó Antal: Tanári portfólió: http://www.nyf.hu/pkk/sites/www.nyf.hu.pkk/files/tanarkepzo_anyagok/tanari_mes terkepzes/osszef_szakm_gyak/06_tanari_portfolio.pdf

Irodalom angol

Szivák Judit (2003): A reflektív gondolkodás fejlesztése. Gondolat Kiadói Kör, Budapest. 2. Falus Iván-Kimmel Magdolna (2003): A portfólió. Gondolat Kiadói Kör, Budapest. 3. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna – Szabó Antal: Tanári portfólió: http://www.nyf.hu/pkk/sites/www.nyf.hu.pkk/files/tanarkepzo_anyagok/tanari_mes terkepzes/osszef_szakm_gyak/06_tanari_portfolio.pdf

Tantárgyfelelős intézet kódja

API

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Márton Sára Katalin