Tantárgy kódja

TKO1109

Tantárgy neve

Tanítás-tanulás 3. Differenciált tanulásszervezés

Tantárgy angol neve

Organising Differentiated Learning

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Előkövetelmény

TKO1103

Ajánlott félév

5

Cél

Olyan korszerű tanulásszervezési szemlélet megalapozása illetve erősítése, továbbá olyan oktatáselméleti műveltség közvetítése s a meglévő pedagógiai ismeretek integrálása, melynek birtokában a hallgató képessé válik a tanítási-tanulási folyamat hatékony és differenciált szervezésére, eredményes irányítására a legmegfelelőbb szervezeti formák megválasztásán és alkalmazásán, a tanulók tanulási sajátosságait figyelembe vevő tanítási-tanulási módszereken keresztül. Betekintést nyer a hátrányos helyzetből, a szegénységből, a kisebbségi létből fakadó nehézségek és az iskolai kudarc közötti általános összefüggésekbe, a hátrányok csökkentésére irányuló pedagógiai eljárásokba, megismerkedik a tanulásszervezés és irányítás speciális eseteivel, mint a távoktatás és a multimédiás tanulásszervezés. Legyen nyitott a személyiségfejlesztés változatos formáinak, módszereinek elsajátítására, alkalmazására. Legyen képes értelmezni és a tanulók érdekében felhasználni azokat a társadalmi-kulturális jelenségeket, amelyek befolyásolják a tanulók esélyeit, iskolai és iskolán kívüli életét. Tanári működése során folyamatosan legyen tekintettel a tanuló, a tanulócsoportok sajátosságaira (motiváltság, előzetes tudás, képességek, szociális felkészültség).

Cél angol

The main goal of this subject is to give modern perspective and didactic knowledge for students in order that they will be able to organize educational process with choosing the teaching methods. Students get an inside view of correlation between underprivileged situation, minority and scholastic defeat. Students learn about pedagogical methods in order to reduce disadvantage. They are introduced to the special cases of learning organizing methods. Students have to be interested in personality development forms. They have to be able to use the socio-cultural effects in order to help schoolchildren's chance inside and outside schools. During teaching process they have to pay in regard to schoolchildren characteristic (motivation, pre-knowledge, capacity, social element).

Tartalom

A pedagógiai differenciálás értelmezése, történeti beágyazottsága, megvalósításának irányzatai (adaptív oktatás), színterei, szervezési módjai és munkaformái. Az iskolai kudarc, lemorzsolódás nemzetközi kitekintésben. Esélylehetőség és megoldásmódjai (“második esély iskolái”). A differenciálás iskolai és tanórai formái. Motiváció és önszabályozó tanulás. Személyre szabott tanulási módok. Az IKT alkalmazási lehetőségei a differenciált tanulásszervezésben. A differenciált tanulásszervezés korszerű eljárásai a nemzetközi és a magyar gyakorlatban.

Tartalom angol

Differential pedagogy explanation, historical view, types of realization, organising possibilities, working-forms. International aspect of scholastic defeat. Possibilities for equal opportunity, second chance schools. Differential pedagogy forms in class. Motivation and self-regulating learning. Special learning forms. How to apply informatical learning forms in differential pedagogical organization. Modern methods in differential pedagogy in international and Hungarian practice.

Számonkérés

gyakorlati jegy

Számonkérés angol

term grade

Irodalom

Falus Iván (szerk.) (2004): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 271-322. p. ISBN 9631952967 2. Kagan Spencer (2001): A kooperatív tanulás. Önkonet Kft, Budapest ISBN 9632166590 3. M. Nádasi Mária (2010): A projektoktatás elmélete és gyakorlata, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, http://geniuszportal.hu/sites/default/files/06_kotet_net.pdf 4. M. Nádasi Mária (2010): Adaptív nevelés és oktatás (Géniusz könyvek 1.) Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, http://geniuszportal.hu/sites/default/files/Geniusz_R22_net.pdf 5. Venter György (szerk.) (2005): Iskolai lemorzsolódás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Nyíregyháza, ISBN 963 218 348 7

Irodalom angol

Falus Iván (szerk.) (2004): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 271-322. p. ISBN 9631952967 2. Kagan Spencer (2001): A kooperatív tanulás. Önkonet Kft, Budapest ISBN 9632166590 3. M. Nádasi Mária (2010): A projektoktatás elmélete és gyakorlata, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, http://geniuszportal.hu/sites/default/files/06_kotet_net.pdf 4. M. Nádasi Mária (2010): Adaptív nevelés és oktatás (Géniusz könyvek 1.) Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, http://geniuszportal.hu/sites/default/files/Geniusz_R22_net.pdf 5. Venter György (szerk.) (2005): Iskolai lemorzsolódás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Nyíregyháza, ISBN 963 218 348 7

Tantárgyfelelős intézet kódja

API

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Szabó Antal

Ekvivalencia

TKM1016