Tantárgy kódja

TKO9116

Tantárgy neve

Blokkszeminárium (Pedagógiai-pszichológiai követő szeminárium 2.)

Tantárgy angol neve

Seminars in Blocks (based on pedagogy-psichology 2.)

Kredit

2

Félévi követelmény

Minősített aláírás

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Előkövetelmény

TKO9200E

Ajánlott félév

10

Cél

A tanári pálya gyakorlása során kiemelten fontos tanári kompetenciáknak, különösen az önreflexió képességének, a szakmai véleményalkotás, állásfoglalás képességének, szociális készségeknek, problémaérzékenységnek, és elfogadó attitűdnek indirekt fejlesztése. A pszichológiai követő szeminárium célja, hogy a hallgató önreflektív képességét és kritikai érzékét fejlessze. A hallgató képes legyen reflektív módon véleményezni saját tanítási gyakorlatát – tanórai munkáját. A blokkszeminárium lehetőséget biztosít a résztvevők neveléssel és a tanítással kapcsolatos prekoncepcióinak megismerésére, azok tudatosítására, hozzájárul továbbá a pedagógus személyiségének - szakmai arculatának formálódásához.

Tartalom

A hallgatókat leginkább foglalkoztató, saját élményű, tanítással kapcsolatos témák kerülnek megbeszélésre. A szeminárium döntően esetmegbeszélő, de szupervíziós céllal is szerveződhet. Az egyedi tanítási problémák, dilemmák, esetleges konfliktusok csoportos megbeszélése elősegíti a hallgatók kritikai, döntési kompetenciáinak és szakmai önismeretének fejlődését. Az esetek megbeszélése és elemzése nyomán szembesülhetnek azzal, hogy mások is hasonló problémákkal küzdenek. Érzelmek, értékek, normák kerülnek felszínre tipikus helyzetekhez kötődően, illetve az, hogy ki, hogyan kezelte ezeket, s milyen eredménnyel. Az esetmegbeszélés javítja a hallgatók szakmai énképét, segíti, hogy jobban rálássanak önmagukra, és megértsék viselkedésük lehetséges okait, továbbá csökkenti a bizonytalanság, feszültség érzését.

Tantárgyfelelős intézet kódja

API

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika