Tantárgy kódja

FIO9201

Tantárgy neve

Blokkszeminárium (Módszertani követő szeminárium 2.)

Tantárgy angol neve

 Seminars in blocks (based on methodology 2.)

Kredit

1

Félévi követelmény

Minősített aláírás

Heti óraszám

0 + 1
Elmélet + Gyakorlat

Előkövetelmény

TKO9200E

Ajánlott félév

10

Cél

A tárgy célja a közvetlenül az összefüggő egyéni iskolai gyakorlathoz kapcsolódó szakmódszertani (diszciplináris, interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai) ismeretek átadása. A kialakítandó kompetenciák között elsősorban szerepel az, hogy a szaktárgyi felkészültségével kapcsolatban önreflexióra és önkorrekcióra legyen képes a hallgató.

Tartalom

A különböző tudásterületek közötti összefüggések mélyebb megismerése. Egyéni tanítási problémák ismertetése, csoportos megvitatása. Óramodellek módszertani elemzése. Az összefüggő iskolai gyakorlaton szerzett tapasztalatok feldolgozása.

Tantárgyfelelős intézet kódja

MAI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Varga Klára