Tantárgy kódja

ENO9201

Tantárgy neve

Blokkszeminárium (Módszertani követő szeminárium 2.)

Tantárgy angol neve

 Seminars in blocks (based on methodology 2.)

Kredit

1

Félévi követelmény

Minősített aláírás

Heti óraszám

0 + 1
Elmélet + Gyakorlat

Előkövetelmény

TKO9200E

Ajánlott félév

10

Cél

A tárgy célja a közvetlenül az összefüggő egyéni iskolai gyakorlathoz kapcsolódó szakmódszertani (diszciplináris, interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai) ismeretek átadása. A kialakítandó kompetenciák között elsősorban szerepel az, hogy a szaktárgyi felkészültségével kapcsolatban önreflexióra és önkorrekcióra legyen képes a hallgató.

Tartalom

A különböző tudásterületek közötti összefüggések mélyebb megismerése. Egyéni tanítási problémák ismertetése, csoportos megvitatása. Óramodellek módszertani elemzése. Az összefüggő iskolai gyakorlaton szerzett tapasztalatok feldolgozása.

Tantárgyfelelős intézet kódja

ZEI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Pintér-Keresztes Ildikó