Tantárgy kódja

FIO9002

Tantárgy neve

Iskolai tanítási gyakorlat 2.

Tantárgy angol neve

Teaching Practice 2.

Kredit

1

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 1
Elmélet + Gyakorlat

Előkövetelmény

FIO9001

Ajánlott félév

8

Tantárgyfelelős intézet kódja

API