Tantárgy kódja

VKO9001

Tantárgy neve

Iskolai tanítási gyakorlat 1.

Tantárgy angol neve

Teaching Practice I

Kredit

1

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 1
Elmélet + Gyakorlat

Előkövetelmény

VKO8001, VKO8002

Ajánlott félév

7

Tantárgyfelelős intézet kódja

API